top of page

Akademik ve Sektörel Liste:

 1. Dereli, A. B. ve Çakır, V. (2023). Reklam Kuluçkası: Kültürel Dönüşüm ve Reklamlar, Konya: Çizgi Yayınları. 

 2. Husserl, Edmund (2015). Fenomenoloji Üzerine Beş Ders, Ankara: BilgeSu.

 3. Berger, Artur (2014). Kültür Eleştirisi, İstanbul, Pinhan Yayınları.

 4. Zahavi, Dan (2018). Husserl'in Fenomenolojisi, İstanbul: Say Yayınları.

 5. Williamson, Judith (2001). Reklamların Dili: Reklamlarda Anlam ve Dil, Ankara: Ütopya Yayınevi.

 6. Frankl, Viktor (2018). Anlam İstenci, İstanbul: Öteki Yayınevi.

 7. Film Yapım Teknikleri: Film Dili, Literatür Yayınları

 8. Berger, john (1986). Görme Biçimleri, İstanbul: Metis Yayınları.

 9. Baudrillard, Jean (2018). Tüketim Toplumu

 1. Baudrillard, Jean (2017). Simülakrlar ve Simülasyon, Ankara: Doğu Batı Yayınları

 2. Guiraud, Pierre (2016). Göstergebilim, Ankara: İmge Kitapevi Yayınları.

 3. Barthes, R. (1979). Göstergebilim İlkeleri, Çev. Berke Vardar-Mehmet Rifat, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

 4. Barthes, R. (1979). Göstergebilimsel Serüven, Çev. Mehmet Rifat- Sema Rifat, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 5. Barthes, R. (1990). Çağdaş Söylenler, Çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları.

 6. Özbek, Yılmaz. Postmodernizm ve Alımlama Estetiği

 7. Fiske, J. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

 8. Gökçe, Orhan (2019). Klasik ve Nitel İçerik Analizi-Felsefe Yöntem ve Uygulama, Çizgi Kitapevi.

 9. Küçükerdoğan, R. (2011). Reklam Nasıl Çözümlenir?, İstanbul: Beta Yayıncılık.

 10. Rifat, M. (2009). Göstergebilmin ABC’si, İstanbul: Say Yayınları.

 11. Saussure, F. (1998). Genel Dil Bilim Dersleri, Çev. Berke Vardar, İstanbul: Multilingual.

 12. Tahsin , Y. (2005). Yapısalcılık, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

 13. Ünal, M., F. (2016). Göstergebilimin Serüveni, Mütefekkir, 3(6): 379-398.

 14. Fiske, John (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

 15. Batı, Uğur (2016). Reklamın Dili, İstanbul: Alfa Yayınları.

 16. Lazar, Judith (2009). İletişim Bilimi, Ankara: Vadi Yayınları.

 17. Baudrillard, Jean (2017). Can Çekişen Küresel Güç, Ankara: Doğu Batı Yayınları

 18. Orwell, George (2000). 1984, İstanbul: Can Yayınları.

 19. Goffman, Erving (2016). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, İstanbul: Metis Yayıncılık

 20. Goffman, Erving (2014). Damga, Ankara: Heretik Yayıncılık

 21. Kartari, Asker (2006). Farklılıklarla Yaşamak Kültürlerarası İletişim, Ankara: Ürün Yayınları

 22. Tosun, Nurhan (2014). Marka Yönetimi, İstanbul: BETA Basım Yayım

 23. Leo Bon, Gustave. Kitleler Psikolojisi

 24. Freud, Sigmund (2015). Kitle Psikolojisi, Ankara: Say Yayınları.

 25. Simon, Anholt (2003). Global Markaların Yerel Çuvallamaları, İstanbul: Mediacat

 26. Polat, Yusuf (2000). Eğlendirerek Hükmetmek, Ankara: Herekit Yayıncılık

 27. Kalın, İbrahim (2018). Barbar, Modern, Medeni Medeniyet Üzerine Notlar, İstanbul: İnsan Yayınları.

 28. Goldenberg, Jacob (2013). Reklamın Şifresini Kırmak, İstanbul: Optimist Yayım

 29. Lindstrom, Martin (2009). Buyology, İstanbul: Optimist Yayım

 30. Postman, Neil (2012). Televizyon Öldüren Eğlence, İstanbul: Ayrıntı Yayınları

 31. Huxley, Aldous (2011). Cesur Yeni Dünya, İstanbul: İthaki

 32. Bat, Mikail (2013). Kurumsal İletişim Teoriden Pratiğe, İstanbul: İletişim Yayınları

 33. Moser, Mike (2007). Marka Yaratmanın Beş Adımı, İstanbul: MediaCat

 34. Yazıcıoğlu, Yahşi (2014). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Detay Yayıncılık

 35. Stevenson, Nick (2008). Medya Kültürleri Sosyal Teori ve Kitle İletişimi, Ankara: Ütopya

 36. Sicimoğlu, Haluk (2014). Reklam Kuşakları 1940-1960 Sektörün 60 Yılı, İstanbul: Reklamcılık Vakfı Yayınları

 37. Odabaşı, Yavuz (2014). Postmodern Pazarlama, İstanbul: Mediacat Kitapları

 38. Cremin, Colin (2014). İKomünizim, İstanbul: Ayrıntı Yayınları

 39. Haigh, David & İlgüner Muhterem (2012). Marka Değeri, İstanbul: Markating Yayınları

 40. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Aralık 2014 (2014). İstanbul: Mediacat Yayınları

 41. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Aralık 2012 (2012). İstanbul: Mediacat Yayınları

 42. Arklan, Ümit (2009). Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Hakkı: Türk Kamu Yönetimi Açısından Bir Yaklaşım, Konya: LT

 43. Doyle, P. (2003). Değer Temelli Pazarlama. İstanbul: MediaCat yayınları

 44. Elden, Müge. (2009). Reklam ve Reklamcılık. İstanbul: Say Yayınları.

 45. Mucuk, İsmet. Pazarlama İlkeleri. (1994). İstanbul: Der Yayınları.

 46. Mucuk, İ. (2007).  Temel Pazarlama Bilgisi. İstanbul: Türkmen Kitapevi.

 47. Balta Peltekoğlu, F. (2007). Halkla İlişkiler Nedir? İstanbul: Beta Yayıncılık.

 48. Aziz, Aysel (2007). Siyasal İletişim. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.

 49. Kapani, Munci (2014). Politika Bilimine Giriş. Bilgi Yayınevi.

 50. Andrew, Heywood (2015). Siyaset. Ankara: Adres Yayınları.

 51. Uztuğ, Ferruh (2004). Siyasal İletişim Yönetimi. İstanbul: Mediacat Yayınları.

 52. Uztuğ, Ferruh (2008). Markan Kadar Konuş. İstanbul: Mediacat Yayınları.

 53. Mutlu, E. (1998). İletişim Sözlüğü. Ankara: ARK Yayınları.

 54. Özdağ, Ümit (2015). Algı Yönetimi. Ankara: Kripto Basın Yayın.

 55. Aaker, A., D. (1991). Managing Brand Equtiy. New York: The Free Press.

 56. Asna, Alaeddin (2012). Halkla İlişkiler Kuramda ve Uygulamada. Pozitif Yayınları.

 57. Taşdemir, Erdem (2017). Kişilerarası İletişim. Bursa: Ekin Yayınevi.

 58. Kayabalı İsmail, Araslanoğlu Cemender (1983). Propagandanın Sosyo-Psikolojik Temelleri. Ankara: Kardeşler Matbaa.

 59. Anık, Cengiz (2000). Siyasal İkna, İstanbul: Vadi Yayınları

 60. Yaylagül, Levent (2014). Kitle İletişim Kuramları, Ankara: Dipnot Yayınları.

 61. Karaçor, Süyman (2019). Kitle İletişim Kuramları, Konya: Çizgi Kitapevi.

 62. Smith, Anthony (2017). Etno-Sembolizm ve Milliyetçilik, İstanbul: Alfa.

 63. Elden, Müge ve Bakır, Uğur (2010). Reklam Çekicilikleri, İstanbul; İletişim Yayınları.

 64. Reklam Teorileri (2018)

 65. Barokas, Safiye Kırlar (2011). Reklam ve Retorik, İstanbul: Derin Yayınları.

 66. Robert, A. Day (2000). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?, TÜBİTAK, Yayınları.

 67. Akın, Mahmut Akın (2011). Toplumsallaşma Sözlüğü, Konya: Çizgi Kitapevi.

 68. Gadamer, Hans-Georg (1974). Hermeneutik (Çev. Doğan Özlem), Cogito, Sayı:29 42-58.

 69. Grondin, Jean (1996). Hermeneutik (Çev. Kaan H. Ökten), Cogito, Sayı:29 7-41.

 70. 30 Saniyede Beyin, Caretta Kitapları, 219, Seri:13.

 71. Gösteri Toplumu

 72. İletişim Tarihi

Temel Eserler:

*Aristo - Retorik

*Platon - Devlet

*İbn-i Haldun - Mukaddime

* Nizâmülmülk - Siyasetname

*Farabi - İdeal Devlet

*İbn Sina - En Necat

*Karl R. Popper - Bilimsel Araştırmanın Mantığı

*El-işaretu ila İlmi'l-Mantık - İbn-i Sina

*David Hume - İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma

Kültürel ve Tarihi Liste:

 1. Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk

 2. Ahmet Yesevi- Divan-ı Hikmet

 3. Yusuf Has Hacip- Kutadgu Bilig

 4. Erol Güngör - Türk Kültürü ve Milliyetçilik

 5. Erol Güngör - Sosyal Meseleler ve Aydınlar

 6. Cemil Meriç - Bu Ülke

 7. Cemil Meriç - Sosyoloji Notları ve Konferanslar

 8. Cemil Meriç - Umrandan Uygarlığa

 9. Cemil Meriç- Kültürden İrfana

 10. Hüseyin Nihal Atsız - Türk Ülküsü

 11. Ziya Gökalp - Türkçülüğün Esasları

 12. Afet İnan - Medeni Bilgiler

 13. Nurettin Topçu - Kültür ve Medeniyet

 14. Nurettin Topçu - Sosyoloji

 15. Nurettin Topçu - Mantık

 16. Ivan Illich- Okulsuz Toplum

 17. Adolf Hitler - Kavgam

 18. Noam Chomsky - Dil ve Zihin

 19. Aklın Yönetimi İçin Kurallar - Rene Descartes

 20. Yöntem Üzerine Konuşmalar - Rene Descartes

 21. Felsefenin İlkeleri - Rene Descartes

Şiir Kitapları:

Ziya Gökalp - Kızıl Elma

Hüseyin Nihal Atsız - Yolların Sonu

Orhan Veli Kanık - Bütün Şiirleri

Orhan Veli Kanık - Sakın Şaşırma

_____________________________

Genel Liste:

Atsız - Bozkurtların Ölümü

İlber Ortaylı - Osmanlıyı Yeniden Keşfetmek

Cengiz Aytmatov - Kızıl Elma

Oktay Sinanoğlu - Bye Bye Türkçe

Oktay Sinanoğlu- Hedef Türkiye

Celal Şengör - Dahi Diktatör

Jacques Ranciere - Cahil Hoca

bottom of page